کلونازپام – عوارض – تداخل – اعتیاد – ترک مصرف clonazepam

کلونازپام – عوارض – تداخل – اعتیاد – ترک مصرف clonazepam کلونازپام برای درمان برخی از تشنج ها تجویز می شود . این دارو مستقیما بر روی مغز تاثر می […]