حقه تبلیغاتی غیر مستقیم ، مصرف خمیر دندان در جهان چندین