حداکثر میزان مصرف مجاز قرص آمی تریپتیلین (amitriptyline)