بررسی برچسب

جنتامایسین می تواند به کلیه آسیب وارد کند