بررسی برچسب

جنتامایسین می تواند به جنین آسیب وارد کند