بررسی برچسب

جدا شدن جفت از رحم قبل از زایمان بسیار خطرناک است