بررسی برچسب

تومور (T): اندازه تومور در مراحل اولیه است