تمرین ساده کششی ، باعث بهبود عملکرد تاندون های انگشتان