تعبیر خواب کشتن و قتل – لیست 139 معنی جدید کشتن آدم

به صورت کلی زمانی که شما در خواب می بینید که در حال کشتن کسی هستید و یا قصد قتل کسی را دارید نشانه عصبانیت و خشم سرکوب شده شما […]