تعبیر خواب کشتار دسته جمعی تعبیر خواب قصد کشتن داشتن

تعبیر خواب کشتن و قتل - لیست 139 معنی جدید کشتن آد...

به صورت کلی زمانی که شما در خواب می بینید که در حال کشتن کسی هستید و یا قصد قتل کسی را دارید نشانه ع...