تعبیر خواب حرف «ش»

تعبیر خواب شیر - خوردن ، دوشیدن و یا شیر دادن در خ...

دیدن شیر (خوراکی و نوشیدنی و نه سلطان جنگل)در خواب بسیار متداول است و می تواند معانی مختلفی داشته با...