بررسی برچسب

تست IN VITRO یا برون تنی نیز نشان داده است که روغن و دمنوش