بررسی برچسب

به کیست موکوسلی که در کف دهان بروز می کنند رانولا گفته می شود