به قصد خودکشی با کلیندامایسین ، مقدار زیادی از این دارو