بررسی برچسب

به قصد خودکشی با کلردیازپوکساید ، مقدار زیادی از این دارو مصرف کرده اید