به قصد خودکشی با کلردیازپوکساید ، مقدار زیادی از این دارو مصرف کرده اید

کلردیازپوکساید - تداخل دارویی - عوارض جانبی

توجه :کلردیازپوکساید (Chlordiazepoxide) نوعی داروی بنزودیازپین است که مصرف آن همزمان با سایر دار...