بررسی برچسب

به قصد خودکشی با کاپتوپریل ، مقدار زیادی از این دارو