بررسی برچسب

به قصد خودکشی با کاربامازپین ، مقدار زیادی از این دارو