به قصد خودکشی با هیدروکلروتیازید ، مقدار زیادی از این دارو مصرف