بررسی برچسب

به قصد خودکشی با نیستاتین ، مقدار زیادی از این دارو