به قصد خودکشی با لوپرامید ، مقدار زیادی از این دارو مصرف کرده اید