بررسی برچسب

به قصد خودکشی با قرص فیناستراید ، مقدار زیادی از این دارو مصرف