بررسی برچسب

به قصد خودکشی با قرص فلوکستین ، دارو را بیش از حد مصرف