بررسی برچسب

به قصد خودکشی با قرص رانیتیدین مقدار زیادی دارو