بررسی برچسب

به قصد خودکشی با قرص آلوپورینول مقدار زیادی