بررسی برچسب

به قصد خودکشی با قرص آتورواستاتین ، مقدار زیادی دارو