به قصد خودکشی با فنی توئین مقدار زیادی از این دارو مصرف