به قصد خودکشی با فنوفیبرات ، مقدار زیادی از این دارو مصرف