به قصد خودکشی با فروگلوبین مقدار زیادی از این دارو مصرف