بررسی برچسب

به قصد خودکشی با سیپروفلوکساسین مقدار زیادی از این دارو