به قصد خودکشی با سودوافدرین مقدار زیادی از این دارو