به قصد خودکشی با سفالکسین ، مقدار زیادی از این دارو