به قصد خودکشی با تریامسینولون مقدار زیادی از این دارو