بررسی برچسب

به قصد خودکشی با آمپول سفتریاکسون ، مقدار زیادی تزریق