به قصد خودکشی با آمپول بتامتازون مقدار زیادی از این دارو