به قصد خودکشی با آموکسی سیلین ، مقدار زیادی از این دارو