بررسی برچسب

به قصد خودکشی با آموکسی سیلین ، مقدار زیادی از این دارو