بررسی برچسب

به قصد خودکشی با آسپرین ، مقدار زیادی از این دارو

خودکشی با آسپرین

در صورتی که به قصد خودکشی با قرص آسپرین ، مقدار زیادی از این دارو مصرف کرده اید ، سریعا با اورژانس تماس بگیرید . اوردوز و مسمومیت با آسپرین می تواند باعث مرگ شود و در صورت زنده ماندن ، عوارض جانبی بسیار بدی دارد که معمولا تا آخر عمر همراه شما خواهد بود . خودکشی نمایشی با قرص آسپرین ، روش مناسبی برای جلب توجه دیگران نیست