به قصد خودکشی ، وانکومایسین را به میزان زیاد مصرف کرده اید