بررسی برچسب

به قصد حودکشی با تئوفیلین ، مقدار زیادی از این دارو مصرف کرده اید