بررسی برچسب

به قصدخودکشی با دیازپام ، مقدار زیادی از این دارو