بررسی برچسب

بعد از 3 هفته مصرف مترونیدازول ، جوش صورت