بررسی برچسب

برگ خردل برای موش مضر است و باعث مرگ موش می شود.