برای جلوگیری از شوره سر ، موهای خود را با روغن چرب کنید