برای جلوگیری از شوره سر ، از رطوبت ساز استفاده کنید .