بررسی برچسب

بدن برخی از زنان نسبت به کلومیفن مقاومت نشان می دهد