بررسی برچسب

باعث ایجاد حس تمایل به خودکشی و پرت کردن خود از ارتفاع شود