بررسی برچسب

این گیاه دارویی حاوی سینئول است که برای کاهش استرس