بررسی برچسب

این مرحله ، دردناک ترین مرحله زایمان طبیعی است