بررسی برچسب

این خونریزی معمولا با پریود اشتباه گرفته می شود