بررسی برچسب

ایندومتاسین Indomethacin می تواند خطر حمله قلبی و سکته مغزی