اگر یک زن باردار در خواب ببینید که جنین او سقط شده است

تعبیر خواب سقط جنین - بیش از 29 معنی مختلف

تعبیر خواب سقط جنین در صورتی که باردار نباشید معمولا چندان خوب نیست .احساس تنهایی ، از دست دادن چیزی...